Dryer드라이기
HOME > PRODUCT > Dryer

PD-H4300

제품사양
정격소비전력 : 220V / 60Hz / 2300W
코드 길이 : 1.8m
제품 무게 : 442g (코드제외)
부속 부품 : 집풍 노즐
제품 사이즈 : 280 x 255 x 90 (mm)


제품특징
PD-H4300 제품은 초고출력 드라이기로
2300W의 차원이 다른 바람을 만들어냅니다.

또한 6단 럴커 스위치 방식을 사용해
6단계의 세밀한 바람 세기 & 온도 조절이 가능하고,
쿨샷 기능도 별도로 갖추고 있어서
모발건조만이 아닌 세밀한 스타일링에도 특화된 제품입니다.


2edac51f22f08b9b72040de1c0321187_1641347751_3506.jpg
2edac51f22f08b9b72040de1c0321187_1641347751_403.jpg
e487de95a693adfdc801afe13f8a8757_1653979506_1666.gif

2edac51f22f08b9b72040de1c0321187_1641347751_4742.jpg
2edac51f22f08b9b72040de1c0321187_1641347751_6393.jpg
2edac51f22f08b9b72040de1c0321187_1641347752_5255.gif
e77486178c963d54348a3373fcacf90d_1641951264_2857.jpg

2edac51f22f08b9b72040de1c0321187_1641347752_6944.gif


2edac51f22f08b9b72040de1c0321187_1641347752_7634.gif
2edac51f22f08b9b72040de1c0321187_1641347752_8279.jpg
2edac51f22f08b9b72040de1c0321187_1641347752_8991.gif
2edac51f22f08b9b72040de1c0321187_1641347764_7129.jpg
2edac51f22f08b9b72040de1c0321187_1641347764_8232.gif
2edac51f22f08b9b72040de1c0321187_1641347764_885.jpg
2edac51f22f08b9b72040de1c0321187_1641347765_0499.jpg
2edac51f22f08b9b72040de1c0321187_1641347765_1008.jpg
2edac51f22f08b9b72040de1c0321187_1641347765_8873.jpg
2edac51f22f08b9b72040de1c0321187_1641347766_0367.jpg
2edac51f22f08b9b72040de1c0321187_1641347766_1334.jpg
2edac51f22f08b9b72040de1c0321187_1641347766_2211.jpg
2edac51f22f08b9b72040de1c0321187_1641347766_2711.jpg
 

Related Products